COUNSELING

Counseling Psychology

Counseling การให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิตในองค์กรและส่วนบุคคล เราตั้งใจจัดทำบริการนี้มาเพื่อช่วยให้ผู้คน ครอบครัว และคนในองค์กรกลับมามีความสุขในชีวิตได้อีกครั้งและมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง ด้วยการดูแลด้านสุขภาพจิต โดยนักให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตมืออาชีพ เพราะเราเชื่อว่า

“สุขภาพจิตที่ดีคือเบื้องหลังความสำเร็จในชีวิตของทุกคน”

ภารกิจของเราในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิต

1. ส่งเสริม: เราออกแบบพัฒนาแนวทาง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจของผู้คนให้มีความสุข ช่วยให้ผู้คนทั่วไปได้มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจเข้มแข็งต่อสภาพแวดล้อมที่อาจมากระทบ
2. ป้องกัน: เราช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเผชิญกับความเครียด ความทุกข์ และปัญหาชีวิตต่าง ๆ ให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคทางจิตเวชขึ้น
3. ฟื้นฟู: การช่วยบำบัดและเยียวยาผู้ที่กำลังมีปัญหาหรือผู้ป่วยทางใจที่ต้องการการให้คำปรึกษาและฟื้นฟู
Counseling Psychology

HUMAN HEALING

เพราะในการดูแลซ่อมแซมความรู้สึกอย่างแท้จริงนั้นคือใช้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในสังคมควบคู่ไปกับการแพทย์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเราร่วมกับ NSD NEURON เป็น Platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยกิจกรรมบำบัดในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะมีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคอยดูแลให้อยู่บนหลักวิชาการทางการแพทย์ตลอดเวลา

เชื่อมโยง

ผู้ที่ต้องการปรึกษาหรือรักษากับจิตแพทย์นักจิตวิทยา หรือนักกิจกรรมบำบัด

1

เผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาวะจิตเพื่อให้แก่บุคคลทั่วไปเกิดความเข้าใจ และสามารถรับได้บริการทันที

2

สร้างฐานข้อมูล

เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของกระบวนการการบำบัดรักษาอย่างเป็นรูปธรรม

3

เป็นที่พึ่งพิง

แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยสภาวะจิต เช่น ครอบครัว หรือญาติของผู้ป่วย

4

สร้างกระบวนการและมาตรฐานการดูแลสภาวะจิต

ผิดปกติ ให้มีความชัดเจน และได้ผลเพียงพอ ต่อความต้องการการรักษาที่เพิ่มมากขึ้น

5

อย่างมีจริยธรรม ภายใต้แนวคิด Sharing Business Economy

6

สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ทรงคุณค่า

In House Training

BLOGS

CONTACT

Thitilak Co., Ltd.1 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

    ©2022 Thitilak Co., Ltd. All Rights Reserved.