Coaching Training & Mentoring Services

(บริการด้านการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง)

TTL ให้บริการด้านการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงด้วยโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ Professional Certified Coach (ICF) โดยมีบริการดังนี้

● Mentoring System
● Coaching Culture
● One-on-One Coaching
● Executive Coaching
● Life Coaching
● Business Coaching
● Career Coaching
● Children Coaching
● Mediation Coaching
● Personal Coaching
● Relationship Coaching
● Group Coaching
● Team Coaching
● Action Learning Coach

ความหมายและความสำคัญของการโค้ช

International Coaching Federation (ICF) (What is ICF, n.d.) ได้ให้นิยามการโค้ชว่า “Partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.” ซึ่งจับประเด็นสำคัญได้ว่าเป็น “การกระตุ้นให้เกิดความคิด” “การสร้างแรงบันดาลใจ” และ “การใช้ศักยภาพด้านส่วนตัวและหน้าที่การงานให้ได้มากที่สุด”
ซึ่ง NeuroLeadership Group (NLG) (NeuroLeadership Group, n.d.) ได้นิยามการโค้ชว่า คือ “การสนับสนุนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่บวกด้วยการปรับปรุงความคิด/กระบวนการคิด” (Facilitating positive change by improving thinking) อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชในองค์กร Ladyshewsky (2010) ได้กล่าวถึงบทบาทการโค้ชของหัวหน้างานว่า “เป็นการสร้างความสัมพันธ์ บนพื้นฐานของความเชื่อใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของปัจเจกบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม”
โดยอาจกล่าวได้ว่า การโค้ช คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมา เปิดเผย ปลอดภัย ระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช เพื่อให้เกิดการสื่อสารในรูปแบบของการถามคำถามที่มีประสิทธิภาพทำให้ผู้รับการโค้ชได้ตระหนักรู้ในตนเองและได้รับการสนับสนุนจากโค้ชให้เกิดการปฏิบัติ ส่งผลทำให้ผู้รับการโค้ชได้ผลลัพธ์ที่ปรารถนาในที่สุดโดยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของการโค้ช โดยประโยชน์ของการโค้ชสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
Coaching Skills

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพนักงาน

Ladyshewsky (2010) ได้กล่าวถึงผลของการโค้ช (โดยหัวหน้างาน) ที่เกิดกับผู้รับการโค้ช (พนักงาน) ไว้ว่า “สามารถช่วยให้ผู้เรียน (พนักงาน) ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้” และสำหรับตัวหัวหน้างานเองก็ได้ “สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับพนักงาน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวพนักงานและตัวพวกเขาเองในกระบวนการโค้ช” อีกทั้งการใช้การโค้ชในการแสดงภาวะผู้นำสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการเติบโตพร้อม ๆ ไปกับการปรับปรุงด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการตระหนักในภาวะผู้นำที่แตกต่างกันและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองและผลกระทบที่จะมีต่อผู้อื่น ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การโค้ชช่วยให้หัวหน้างานได้รู้จักพนักงานเพิ่มขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้และทักษะ การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น และเป็นสิ่งที่พนักงานต้องการได้รับจากองค์การ
Coaching Skills

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารและองค์การ

การโค้ชได้รับการรยอมรับว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์การ โดยWillis & Britnor Guest (2003) พูดถึงความสำคัญของการโค้ชว่า “การโค้ชเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทุก ๆ ระดับ และจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับการสร้างความสอดคล้องและสมดุลระหว่างการพัฒนาตนเองของพนักงานและเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเมื่อนำไปสอบถามกับผู้บริหาร ก็ได้รับคำตอบในแนวทางเดียวกัน ผลการสำรวจโดย Career Partners International (2008) พบว่า จำนวน 40% จากจำนวน 400 คน ที่เป็นผู้บริหารชาวอเมริกันและแคนาดาให้สัมภาษณ์ว่า พวกเขาเลือกการโค้ชเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำ นอกเหนือจากนั้น ผู้บริหารยังถูกคาดหวังด้วยว่าจะต้องสวมบทบาทโค้ชให้กับพนักงานของตน สอดคล้องกับ McLean et al. (2005) ที่ได้พูดถึงความสำคัญของการโค้ชพนักงานโดยหัวหน้างานว่า ควรต้องเป็นสมรรถนะหลักด้านการบริหารจัดการ (Core managerial skill) ที่ประกอบด้วย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเปิดเผย, การมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม, การให้คุณค่าของคนเหนืองาน, และการยอมรับเรื่องความไม่ชัดเจนด้านสภาพแวดล้อมของการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพนักงานและปรับปรุงผลการทำงาน

เงื่อนไขและข้อตกลงในการโค้ช

เมื่อทำสัญญาการบริการการโค้ชแล้ว จะจำกัดความ “ผู้ให้บริการ” ว่า “โค้ช (Coach)” และ “ผู้เข้ารับบริการ” ว่า “โค้ชชี่ (Coachee)” และ “กระบวนการให้บริการ” ว่า “การโค้ช (Coaching)” โดยการบริการทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ และสามารถปฏิเสธหรือยุติการโค้ชให้แก่ผู้รับบริการไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้นผู้เข้ารับบริการต้องปฏิบัติตาม รายละเอียด และขั้นตอน ต่างๆ ด้วยความสมัครใจไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่ว่าในกรณีใด ๆ
*ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการให้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีการนำมาเปิดเผยโดยปราศจากการยินยอมของผู้รับบริการ
*ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพ บันทึกเสียง หรือภาพวีดีโอ เว้นแต่จะทำข้อตกลงกันเป็นรายกรณี
*ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ในการปฏิบัติของผู้รับบริการที่ได้สมัครใจปฏิบัติด้วยตัวเองไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้นสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการไม่ว่าในกรณีใด

COUNSELING

Counseling Psychology

Counseling การให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิตในองค์กรและส่วนบุคคล เราตั้งใจจัดทำบริการนี้มาเพื่อช่วยให้ผู้คน ครอบครัว และคนในองค์กรกลับมามีความสุขในชีวิตได้อีกครั้งและมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง ด้วยการดูแลด้านสุขภาพจิต โดยนักให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตมืออาชีพ เพราะเราเชื่อว่า

“สุขภาพจิตที่ดีคือเบื้องหลังความสำเร็จในชีวิตของทุกคน”

ภารกิจของเราในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิต

1. ส่งเสริม: เราออกแบบพัฒนาแนวทาง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจของผู้คนให้มีความสุข ช่วยให้ผู้คนทั่วไปได้มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจเข้มแข็งต่อสภาพแวดล้อมที่อาจมากระทบ
2. ป้องกัน: เราช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเผชิญกับความเครียด ความทุกข์ และปัญหาชีวิตต่าง ๆ ให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคทางจิตเวชขึ้น
3. ฟื้นฟู: การช่วยบำบัดและเยียวยาผู้ที่กำลังมีปัญหาหรือผู้ป่วยทางใจที่ต้องการการให้คำปรึกษาและฟื้นฟู
Counseling Psychology

HUMAN HEALING

เพราะในการดูแลซ่อมแซมความรู้สึกอย่างแท้จริงนั้นคือใช้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในสังคมควบคู่ไปกับการแพทย์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเราร่วมกับ NSD NEURON เป็น Platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยกิจกรรมบำบัดในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะมีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคอยดูแลให้อยู่บนหลักวิชาการทางการแพทย์ตลอดเวลา

เชื่อมโยง

ผู้ที่ต้องการปรึกษาหรือรักษากับจิตแพทย์นักจิตวิทยา หรือนักกิจกรรมบำบัด

1

เผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาวะจิตเพื่อให้แก่บุคคลทั่วไปเกิดความเข้าใจ และสามารถรับได้บริการทันที

2

สร้างฐานข้อมูล

เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของกระบวนการการบำบัดรักษาอย่างเป็นรูปธรรม

3

เป็นที่พึ่งพิง

แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยสภาวะจิต เช่น ครอบครัว หรือญาติของผู้ป่วย

4

สร้างกระบวนการและมาตรฐานการดูแลสภาวะจิต

ผิดปกติ ให้มีความชัดเจน และได้ผลเพียงพอ ต่อความต้องการการรักษาที่เพิ่มมากขึ้น

5

อย่างมีจริยธรรม ภายใต้แนวคิด Sharing Business Economy

6

สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ทรงคุณค่า

In House Training

BLOGS

CONTACT

Thitilak Consultant Co., Ltd. Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tax number-0105551116831

    ©2022 Thitilak Co., Ltd. All Rights Reserved.