Coaching Training & Mentoring Services

(บริการด้านการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง)

TTL ให้บริการด้านการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงด้วยโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ Professional Certified Coach (ICF) โดยมีบริการดังนี้

● Mentoring System
● Coaching Culture
● One-on-One Coaching
● Executive Coaching
● Life Coaching
● Business Coaching
● Career Coaching
● Children Coaching
● Mediation Coaching
● Personal Coaching
● Relationship Coaching
● Group Coaching
● Team Coaching
● Action Learning Coach

ความหมายและความสำคัญของการโค้ช

International Coaching Federation (ICF) (What is ICF, n.d.) ได้ให้นิยามการโค้ชว่า “Partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.” ซึ่งจับประเด็นสำคัญได้ว่าเป็น “การกระตุ้นให้เกิดความคิด” “การสร้างแรงบันดาลใจ” และ “การใช้ศักยภาพด้านส่วนตัวและหน้าที่การงานให้ได้มากที่สุด”
ซึ่ง NeuroLeadership Group (NLG) (NeuroLeadership Group, n.d.) ได้นิยามการโค้ชว่า คือ “การสนับสนุนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่บวกด้วยการปรับปรุงความคิด/กระบวนการคิด” (Facilitating positive change by improving thinking) อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชในองค์กร Ladyshewsky (2010) ได้กล่าวถึงบทบาทการโค้ชของหัวหน้างานว่า “เป็นการสร้างความสัมพันธ์ บนพื้นฐานของความเชื่อใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของปัจเจกบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม”
โดยอาจกล่าวได้ว่า การโค้ช คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมา เปิดเผย ปลอดภัย ระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช เพื่อให้เกิดการสื่อสารในรูปแบบของการถามคำถามที่มีประสิทธิภาพทำให้ผู้รับการโค้ชได้ตระหนักรู้ในตนเองและได้รับการสนับสนุนจากโค้ชให้เกิดการปฏิบัติ ส่งผลทำให้ผู้รับการโค้ชได้ผลลัพธ์ที่ปรารถนาในที่สุดโดยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของการโค้ช โดยประโยชน์ของการโค้ชสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
Coaching Skills

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพนักงาน

Ladyshewsky (2010) ได้กล่าวถึงผลของการโค้ช (โดยหัวหน้างาน) ที่เกิดกับผู้รับการโค้ช (พนักงาน) ไว้ว่า “สามารถช่วยให้ผู้เรียน (พนักงาน) ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้” และสำหรับตัวหัวหน้างานเองก็ได้ “สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับพนักงาน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวพนักงานและตัวพวกเขาเองในกระบวนการโค้ช” อีกทั้งการใช้การโค้ชในการแสดงภาวะผู้นำสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการเติบโตพร้อม ๆ ไปกับการปรับปรุงด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการตระหนักในภาวะผู้นำที่แตกต่างกันและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองและผลกระทบที่จะมีต่อผู้อื่น ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การโค้ชช่วยให้หัวหน้างานได้รู้จักพนักงานเพิ่มขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้และทักษะ การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น และเป็นสิ่งที่พนักงานต้องการได้รับจากองค์การ
Coaching Skills

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารและองค์การ

การโค้ชได้รับการรยอมรับว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์การ โดยWillis & Britnor Guest (2003) พูดถึงความสำคัญของการโค้ชว่า “การโค้ชเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทุก ๆ ระดับ และจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับการสร้างความสอดคล้องและสมดุลระหว่างการพัฒนาตนเองของพนักงานและเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเมื่อนำไปสอบถามกับผู้บริหาร ก็ได้รับคำตอบในแนวทางเดียวกัน ผลการสำรวจโดย Career Partners International (2008) พบว่า จำนวน 40% จากจำนวน 400 คน ที่เป็นผู้บริหารชาวอเมริกันและแคนาดาให้สัมภาษณ์ว่า พวกเขาเลือกการโค้ชเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำ นอกเหนือจากนั้น ผู้บริหารยังถูกคาดหวังด้วยว่าจะต้องสวมบทบาทโค้ชให้กับพนักงานของตน สอดคล้องกับ McLean et al. (2005) ที่ได้พูดถึงความสำคัญของการโค้ชพนักงานโดยหัวหน้างานว่า ควรต้องเป็นสมรรถนะหลักด้านการบริหารจัดการ (Core managerial skill) ที่ประกอบด้วย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเปิดเผย, การมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม, การให้คุณค่าของคนเหนืองาน, และการยอมรับเรื่องความไม่ชัดเจนด้านสภาพแวดล้อมของการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพนักงานและปรับปรุงผลการทำงาน

เงื่อนไขและข้อตกลงในการโค้ช

เมื่อทำสัญญาการบริการการโค้ชแล้ว จะจำกัดความ “ผู้ให้บริการ” ว่า “โค้ช (Coach)” และ “ผู้เข้ารับบริการ” ว่า “โค้ชชี่ (Coachee)” และ “กระบวนการให้บริการ” ว่า “การโค้ช (Coaching)” โดยการบริการทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ และสามารถปฏิเสธหรือยุติการโค้ชให้แก่ผู้รับบริการไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้นผู้เข้ารับบริการต้องปฏิบัติตาม รายละเอียด และขั้นตอน ต่างๆ ด้วยความสมัครใจไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่ว่าในกรณีใด ๆ
*ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการให้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีการนำมาเปิดเผยโดยปราศจากการยินยอมของผู้รับบริการ
*ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพ บันทึกเสียง หรือภาพวีดีโอ เว้นแต่จะทำข้อตกลงกันเป็นรายกรณี
*ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ในการปฏิบัติของผู้รับบริการที่ได้สมัครใจปฏิบัติด้วยตัวเองไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้นสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการไม่ว่าในกรณีใด

COUNSELING

Counseling Psychology

Counseling การให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิตในองค์กรและส่วนบุคคล เราตั้งใจจัดทำบริการนี้มาเพื่อช่วยให้ผู้คน ครอบครัว และคนในองค์กรกลับมามีความสุขในชีวิตได้อีกครั้งและมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง ด้วยการดูแลด้านสุขภาพจิต โดยนักให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตมืออาชีพ เพราะเราเชื่อว่า

“สุขภาพจิตที่ดีคือเบื้องหลังความสำเร็จในชีวิตของทุกคน”

ภารกิจของเราในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิต

1. ส่งเสริม: เราออกแบบพัฒนาแนวทาง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจของผู้คนให้มีความสุข ช่วยให้ผู้คนทั่วไปได้มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจเข้มแข็งต่อสภาพแวดล้อมที่อาจมากระทบ
2. ป้องกัน: เราช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเผชิญกับความเครียด ความทุกข์ และปัญหาชีวิตต่าง ๆ ให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคทางจิตเวชขึ้น
3. ฟื้นฟู: การช่วยบำบัดและเยียวยาผู้ที่กำลังมีปัญหาหรือผู้ป่วยทางใจที่ต้องการการให้คำปรึกษาและฟื้นฟู
Counseling Psychology

HUMAN HEALING

เพราะในการดูแลซ่อมแซมความรู้สึกอย่างแท้จริงนั้นคือใช้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในสังคมควบคู่ไปกับการแพทย์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเราร่วมกับ NSD NEURON เป็น Platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยกิจกรรมบำบัดในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะมีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคอยดูแลให้อยู่บนหลักวิชาการทางการแพทย์ตลอดเวลา

เชื่อมโยง

ผู้ที่ต้องการปรึกษาหรือรักษากับจิตแพทย์นักจิตวิทยา หรือนักกิจกรรมบำบัด

1

เผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาวะจิตเพื่อให้แก่บุคคลทั่วไปเกิดความเข้าใจ และสามารถรับได้บริการทันที

2

สร้างฐานข้อมูล

เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของกระบวนการการบำบัดรักษาอย่างเป็นรูปธรรม

3

เป็นที่พึ่งพิง

แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยสภาวะจิต เช่น ครอบครัว หรือญาติของผู้ป่วย

4

สร้างกระบวนการและมาตรฐานการดูแลสภาวะจิต

ผิดปกติ ให้มีความชัดเจน และได้ผลเพียงพอ ต่อความต้องการการรักษาที่เพิ่มมากขึ้น

5

อย่างมีจริยธรรม ภายใต้แนวคิด Sharing Business Economy

6

สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ทรงคุณค่า

TAG : ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก , Dr. Thitiwan sinthunok , HR Consulting, In House Training, Leadership Training, Counseling Psychology, Consulting Services, หลักสูตรหัวหน้างาน, หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ, โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร, หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, Coaching Skills, HR Consulting Services, Coaching Training, Smart Manager, Communication Skills, Talent Management

In House Training

BLOGS

CONTACT

Thitilak Consultant Co., Ltd.
Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tax number 0105551116831

    ©2023 Thitilak Consultant Co., Ltd. All Rights Reserved.