หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

(หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร)

THITILAK TRAINING COURSE

บริการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรสำหรับหน่วยงาน & องค์กร

หลักสูตร TRAINING COURSE ของ THITILAK เป็นลักษณะการจัดอบรม/สัมมนาภายในองค์กร หรือ หน่วยงาน ซึ่งมีพนักงาน หรือ บุคลากร ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพการทำงานเป็นจำนวนมาก เราสามารถจัดสรรหลักสูตรให้ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน บุคลากร ด้านต่างๆ ให้กับองค์กร หน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กร หน่วยงาน มีบุคลากรที่มีทักษะพร้อมที่จะทำงานให้กับองค์กร และหน่วยงาน อย่างเต็มที่ ทั้งในด้าน Mindset การเป็นผู้นำ มุมมองด้านการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแสดงความคิดเห็น การกล้าแสดงออก และในหลายๆ ด้าน ยินดีให้คำปรึกษากับองค์กร และหน่วยงานที่ต้องการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และบุคลากร เรามีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายหลักสูตร อบรมหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 2023

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
การโค้ชอย่างมืออาชีพ
Professional Coach

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการพัฒนา
Growth Mindset

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการพัฒนาทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
Team Wor

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการเป็นผู้ฝึกสอนมืออาชีพ
Certified Trainer

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ
Change for Success

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการบริหารความเปลี่ยนแปลง
Change Management

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแนวคิดเชิงบวก Enhance Effective
Communication by Positive thinking and Behavior

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรทักษะการโค้ชในเชิงปฏิบัติ
Coaching Skills Workshop

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการสร้างทีมด้วยการเรียนรู้
ความแตกต่างด้วย
DISC Building Great Team with DISC Model

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และการลดความขัดแย้ง
Communication and Conflict Resolution

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership skill

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรทักษะการสัมภาษณ์งาน
Interviewing Skills Training

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการฟังอย่างเข้าใจลึกซึ้งและการให้ Feedback Emphatic
listening and Constructive Feedback

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการเป็นผู้นำ
Leadership Training

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการสัมภาษณ์งานอย่าง
มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
How to Interview

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำหรับผู้จัดการในสายงาน
HR for non HR

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการตั้งคำถามอย่างทรงพลัง
ในการดึงศักยภาพ
How to Ask

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ
Train the Trainer

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการฟังอย่างลึกซึ้ง
เพื่อสัมพันธภาพในงาน
How to Listening

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการโค้ชเพื่อประสิทธิภาพในงาน
Coaching for High Performance

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการฟีดแบ็คในงาน
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างสร้างสรรค์
How to feedback

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการสื่อสารและการสร้างความ
สัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
Communicating and Relationship

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการตั้งเป้าหมายในงานเพื่อการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
How to set goal

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการบริหารเวลาเพื่อการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
Time Management

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการสอนงานสำหรับผู้จัดการ
และหัวหน้างาน
How to on the job training

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการบริหารความเครียด
Stress Management

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการคิดในเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์
How to Positive Thinking

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการบริหารความเปลี่ยนแปลงจากภายใน
Change Management mindset

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการสร้างชีวิตที่สมดุลสุขในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการงาน
How to Work Life Balance

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการฝึกสอนงานในทางปฏิบัติ
On the job training

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการวางแผนชีวิตเพื่อประสิทธิภาพการใช้ชีวิตและการงาน
How to Design Life

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง
Coaching and mentoring

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการส่งมอบบริการที่ดีและมีประสิทธิผล
How to Deliver Service Excellence

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการดูแลและการเป็นพี่เลี้ยง
พนักงานใหม่
On Boarding & Mentoring Program

สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล
How to be good leader

สอบถามเพิ่มเติม

การพัฒนาทักษะ
การโค้ชอย่างมืออาชีพ
Professional Coach

สอบถามเพิ่มเติม

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development

สอบถามเพิ่มเติม

การพัฒนา
Growth Mindset

สอบถามเพิ่มเติม

การพัฒนาทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
Team Wor

สอบถามเพิ่มเติม

การเป็นผู้ฝึกสอนมืออาชีพ
Certified Trainer

สอบถามเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ
Change for Success

สอบถามเพิ่มเติม

การบริหารความเปลี่ยนแปลง
Change Management

สอบถามเพิ่มเติม

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแนวคิด
เชิงบวก Enhance Effective
Communication by Positive thinking and Behavior

สอบถามเพิ่มเติม

ทักษะการโค้ชในเชิงปฏิบัติ
Coaching Skills Workshop

สอบถามเพิ่มเติม

การสร้างทีมด้วยการเรียนรู้
ความแตกต่างด้วย
DISC Building Great Team with DISC Model

สอบถามเพิ่มเติม

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และการลดความขัดแย้ง
Communication and Conflict Resolution

สอบถามเพิ่มเติม

ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership skill

สอบถามเพิ่มเติม

ทักษะการสัมภาษณ์งาน
Interviewing Skills Training

สอบถามเพิ่มเติม

การฟังอย่างเข้าใจลึกซึ้งและการให้ feedback Emphatic
listening and Constructive Feedback

สอบถามเพิ่มเติม

การเป็นผู้นำ
Leadership Training

สอบถามเพิ่มเติม

การสัมภาษณ์งานอย่าง
มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
How to Interview

สอบถามเพิ่มเติม

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำหรับผู้จัดการในสายงาน
HR for non HR

สอบถามเพิ่มเติม

การตั้งคำถามอย่างทรงพลัง
ในการดึงศักยภาพ
How to Ask

สอบถามเพิ่มเติม

วิทยากรมืออาชีพ
Train the Trainer

สอบถามเพิ่มเติม

การฟังอย่างลึกซึ้ง
เพื่อสัมพันธภาพในงาน
How to Listening

สอบถามเพิ่มเติม

การโค้ชเพื่อประสิทธิภาพในงาน
Coaching for High Performance

สอบถามเพิ่มเติม

การฟีดแบ็คในงาน
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างสร้างสรรค์
How to feedback

สอบถามเพิ่มเติม

การสื่อสารและการสร้างความ
สัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
Communicating and Relationship

สอบถามเพิ่มเติม

การตั้งเป้าหมายในงานเพื่อการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
How to set goal

สอบถามเพิ่มเติม

การบริหารเวลาเพื่อการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
Time Management

สอบถามเพิ่มเติม

การสอนงานสำหรับผู้จัดการ
และหัวหน้างาน
How to on the job training

สอบถามเพิ่มเติม

การบริหารความเครียด
Stress Management

สอบถามเพิ่มเติม

การคิดในเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์
How to Positive Thinking

สอบถามเพิ่มเติม

การบริหารความเปลี่ยนแปลงจากภายใน
Change Management mindset

สอบถามเพิ่มเติม

การสร้างชีวิตที่สมดุลสุขในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการงาน
How to Work Life Balance

สอบถามเพิ่มเติม

การฝึกสอนงานในทางปฏิบัติ
On the job training

สอบถามเพิ่มเติม

การวางแผนชีวิตเพื่อประสิทธิภาพ
การใช้ชีวิตและการงาน
How to Design Life

สอบถามเพิ่มเติม

การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง
Coaching and mentoring

สอบถามเพิ่มเติม

การส่งมอบบริการที่ดีและมีประสิทธิผล
How to Deliver Service Excellence

สอบถามเพิ่มเติม

การดูแลและการเป็นพี่เลี้ยง
พนักงานใหม่
On Boarding & Mentoring Program

สอบถามเพิ่มเติม

การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล
How to be good leader

สอบถามเพิ่มเติม
In House Training

BLOGS

CONTACT

Thitilak Consultant Co., Ltd.
Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tax number 0105551116831

    ©2023 Thitilak Consultant Co., Ltd. All Rights Reserved.