หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

TRAINING
(หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร)

(หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร)

MMS Institute, LLC Certified Trainer
Change Management
Coaching Skills Workshop
Communication and Conflict Resolution
Consultative Sales Training
Interviewing Skills Training
Leadership Training
Performance Appraisal Training
HR for non HR
Train the Trainer
Coaching for High Performance
Communicating and Relationship
How to Deliver Service Excellence
Effective Presentation Skills
Presentation Skills
Time Management
Stress Management
Termination and Exit
Women in Leadership
Goal Setting
Management Consulting
Overcoming Negativity
Change Management mindset
Growth Mindset
On The Job Training
Positive Thinking
Problem Solving Technique
Coaching and mentoring
Shape your Thoughts for a better life

การพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ
Professional Coach

การพัฒนา
Growth Mindset

การเป็นผู้ฝึกสอนมืออาชีพ
Certified Trainer

การบริหารความเปลี่ยนแปลง
Change Management

ทักษะการโค้ชในเชิงปฏิบัติ
Coaching Skills Workshop

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการลดความขัดแย้ง
Communication and Conflict Resolution

ทักษะการสัมภาษณ์งาน
Interviewing Skills Training

การเป็นผู้นำ
Leadership Training

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้จัดการในสายงาน
HR for non HR

วิทยากรมืออาชีพ
Train the Trainer

การโค้ชเพื่อประสิทธิภาพในงาน
Coaching for High Performance

การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
Communicating and Relationship

การบริหารเวลาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
Time Management

การบริหารความเครียด
Stress Management

การบริหารความเปลี่ยนแปลงจากภายใน
Change Management mindset

การฝึกสอนงานในทางปฏิบัติ
On the job training

การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง
Coaching and mentoring

การดูแลและการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่
On Boarding & Mentoring Program

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development

การพัฒนาทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
Team Work

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ
Change for Success

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแนวคิดเชิงบวก Enhance Effective
Communication by Positive thinking and Behavior

การสร้างทีมด้วยการเรียนรู้ความแตกต่างด้วย
DISC Building Great Team with DISC Model

ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership skill

การฟังอย่างเข้าใจลึกซึ้งและการให้ feedback Emphatic
listening and Constructive Feedback

การสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
How to Interview

การตั้งคำถามอย่างทรงพลังในการดึงศักยภาพ
How to Ask

การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อสัมพันธภาพในงาน
How to Listening

การฟีดแบ็คในงาน เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างสร้างสรรค์ How to feedback

การตั้งเป้าหมายในงานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
How to set goal

การสอนงานสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน
How to on the job training

การคิดในเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์
How to Positive Thinking

การสร้างชีวิตที่สมดุลสุขในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการงาน
How to Work Life Balance

การวางแผนชีวิตเพื่อประสิทธิภาพการใช้ชีวิตและการงาน
How to Design Life

การส่งมอบบริการที่ดีและมีประสิทธิผล
How to Deliver Service Excellence

การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล
How to be good leader

In House Training

BLOGS

CONTACT

Thitilak Consultant Co., Ltd. Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tax number-0105551116831

    ©2022 Thitilak Co., Ltd. All Rights Reserved.